CAPÍTULO 7 SHAAR HAYCHUD VEHAEMUNA

B“H

HAYOM YOM 19 DE SIVAN

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 19 DE SIVAN

HAYOM YOM 20 DE SIVAN

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 20 DE SIVAN

HAYOM YOM 21 DE SIVAN

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 21 DE SIVAN

HAYOM YOM 22 DE SIVAN

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 22 DE SIVAN

HAYOM YOM 23 DE SIVAN

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 23 DE SIVAN

HAYOM YOM 24 DE SIVAN

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 24 DE SIVAN

HAYOM YOM 25 DE SIVAN

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 25 DE SIVAN