CAPÍTULO 8 SHAAR HAYCHUD VEHAEMUNA

B“H

HAYOM YOM 26 DE SIVAN

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 26 DE SIVAN

HAYOM YOM 27 DE SIVAN

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 27 DE SIVAN