CAPÍTULO 11 SHAAR HAYCHUD VEHAEMUNA

B“H

HAYOM YOM 3 DE TAMUZ

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 3 DE TAMUZ

HAYOM YOM 4 DE TAMUZ

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 4 DE TAMUZ