CAPÍTULO 12 SHAAR HAYCHUD VEHAEMUNA

B“H

HAYOM YOM 5 DE TAMUZ

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 5 DE TAMUZ

HAYOM YOM 6 DE TAMUZ

SHAAR HAYICHUD VEHAEMUNAH 6 DE TAMUZ